Onze Methoden

Methodieken

Onze methodieken

Bij Columbus worden de medewerkers geschoold in passende methodieken die aansluiten bij de werkwijze van Columbus. Zo blijven de medewerkers zich ontwikkelen om de zorg zo goed mogelijk te optimaliseren. Ook worden er specifieke methodieken ingezet bij de begeleiding. Of zijn er methodieken die direct onder ons aanbod te vinden zijn. Hieronder vind je enkele methodieken die Columbus verwerkt in de begeleiding.

Wij geven nooit op, want ons motto is: ‘het is pas mislukt als je opgeeft’.

Kick change

Bij Columbus gebruiken de begeleiders de kick-change methode. De kick-change is een speelse, laagdrempelige manier op meer grip te krijgen op je leven.  Met de kick-change methode (krachtige methode voor gedragsverandering) krijg je inzicht in belemmerende beelden en belastende emoties die je hebt overgehouden aan moeilijke gebeurtenissen. In de methode wordt er zowel fysiek (uiten van emoties, op een manier die voor jouw passend is) als mentaal (aan de hand van inzichtgevende vraagstelling) gewerkt.

Kick-change geeft je lichaam (fysiek) en je gedachten (mentaal) meer kracht en helpt je bij het halen van doelen en maken van goede keuzes

Systemisch werken

Bij Columbus kan het hele gezin betrokken worden in het proces. Want ieder gezinslid heeft een rol in het geheel en is daarmee even belangrijk. Vaak is er veel gebeurd binnen het gezin, waardoor emoties snel de overhand nemen. Het voelt niet meer veilig en vertrouwd bij elkaar. Door een externe veilige factor (onze systemisch werker) in te brengen in het gezin, zorgen we ervoor dat ouder en kind weer gaan luisteren en elkaar weer gaan zien. We gebruiken hiervoor een methodiek die kan worden afgestemd op de gezinsvraag.

Verbindend gezag

Binnen Columbus worden medewerkers methodisch opgeleid. Vanuit deze visie handelen zij sturend, maar worden ook ouders begeleid naar een gezonder ouderschap. De opvoeder neemt een houding aan die neerkomt op contact maken en samenwerken met het kind of de jongere vanuit een relatie. Hij is gericht op volhouden in plaats van op winnen, ze handelt vanuit gezag in plaats vanuit macht.

Leidend is het besef dat we geen controle hebben op het gedrag van de ander. We hebben enkel controle over ons eigen gedrag en over onze eigen interventies.

Ervaringsdeskundigheid

Columbus is ontstaan vanuit ervaringsdeskundigheid. Het is ontwikkeld samen met (kwetsbare) jongeren die hun kijk op goede zorg hebben gedeeld. Geen van deze jongeren had nog vertrouwen in de zorg, als gevolg van negatieve ervaringen of een niet-passende aanpak. Columbus is dus letterlijk vanuit de ervaring van jongeren opgezet. Daarnaast zetten de begeleiders hun eigen ervaringsdeskundigheid in bij de begeleiding. Deze kennis, opgedaan in het leven, wordt gecombineerd met een opleiding pedagogiek, social work, psychologie e.d. Bovendien krijgt iedere medewerker van Columbus een uitgebreide interne opleiding, waarin hij zelf zelf de kick-change methode ervaart en leert om zijn persoonlijke ervaringen effectief te benutten in de begeleiding.

Inzet van ervaringsdeskundigheid, de sleutel naar contact met zorg-mijdende jongeren

Persoonsgerichte zorg en de presentiebenadering

In hun benadering van jongeren en hun gezin gebruiken de medewerkers van Columbus twee verschillende benaderingen: persoonsgerichte zorg en de presentiebenadering. Persoonsgerichte zorg is afgestemd op iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. De zorgverlener benadert de persoon niet als patiënt of cliënt, maar als mens. Centraal staat de vraag: wat heeft iemand nodig om zich gezond en gelukkig te voelen? De presentiebenadering draait om het er zijn voor de ander, om een goede en nabije relatie (meer dan om het oplossen van problemen), om zorg en waardering, om het erkennen van de ander, om wederzijdsheid, om verhalen, om een nauwgezette afstemming op de leefwereld van de ander, om de wil de ander tot zijn recht te laten komen en om niemand af te schrijven. Beide benaderingen sluiten aan op onze aanpak. We kijken naar wat iemand wél kan.